Apeldoorn Heeft Werk

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn

Algemene voorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden van Apeldoornheeftwerk.nl

HOOFDSTUK II. TOEGANG EN GEBRUIK APELDOORNHEEFTWERK.NL

Artikel 1. Inhoud

1.1. Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende dient ervoor zorg te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden informatie (waaronder vacature, bedrijfsinformatie, curriculum vitae) overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en zo volledig mogelijk is.
1.2. De informatie die door Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende wordt verstrekt op Apeldoornheeftwerk. nl dient rechtstreeks verband te houden met het onder Hoofdstuk I, artikel 4.1 genoemde doel van Apeldoornheeftwerk.nl. Apeldoornheeftwerk. nl mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel of om diensten en/of producten in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing naar een hyperlink dient deze direct relevant in verband met het genoemde doel te zijn. Apeldoornheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.
1.3. Het is de verantwoordelijkheid van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende dat zijn/haar aangeboden informatie op Apeldoornheeftwerk. nl geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
1.4. Apeldoornheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aangeleverde teksten van onder meer vacatures in te korten of te wijzigen. Apeldoornheeftwerk.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende op Apeldoornheeftwerk. nl zonder opgave van redenen te verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:
• De inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
• De inhoud van de informatie van Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende in strijd is met wet, goede zeden en/of onjuist, onvolledig of onrechtmatig is;
• De plaatsing van de informatie in strijd is met het doel van Apeldoornheeftwerk.nl;
• Overeengekomen betalingen (gedeeltelijk) zijn uitgebleven;
• De opdrachtbevestiging na verzending niet getekend is geretourneerd of in zijn geheel niet is geretourneerd.
1.5. Adverteerder / opdrachtgever vrijwaart Apeldoornheeftwerk.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de inhoud van de informatie van Adverteerder / opdrachtgever inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 2. Vorm
Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op Apeldoornheeftwerk. nl op een andere wijze dan is voorgeschreven door Apeldoornheeftwerk.nl.

Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Apeldoornheeftwerk. nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Apeldoornheeftwerk.nl. Op deze rechten mogen door Gebruikers geen inbreuk worden gemaakt.
3.2 Apeldoornheeftwerk.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de vacatures, bedrijfsinformatie en/of curriculum vitaes, noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van Gebruikers of derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op Apeldoornheeftwerk. nl
3.3 Het is Gebruikers of derden verboden om het concept van Apeldoornheeftwerk. nl c.q. de gehele of gedeeltelijke inhoud van Apeldoornheeftwerk. nl te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden. Zulks geldt niet voor het downloaden en bekijken van Apeldoornheeftwerk. nl voor eigen gebruik. Het is Gebruikers of derden tevens verboden om Apeldoornheeftwerk. nl te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze website.

Artikel 4. Mis/gebruik Persoonsgegevens
4.1 Het gebruik van (persoons)gegevens die via Apeldoornheeftwerk. nl openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van onder Hoofdstuk I, artikel 4 genoemde doel van Apeldoornheeftwerk.nl.
4.2 Het is Gebruikers onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
• (Ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
• E-mail adressen van Gebruikers van Apeldoornheeftwerk. nl te verzamelen.
4.3 Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- (zegge: Tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk II, artikel 7.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1. Apeldoornheeftwerk.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Apeldoornheeftwerk. nl.
5.2. Apeldoornheeftwerk.nl is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• Handelingen door derden verricht, waaronder het sluiten van overeenkomsten, die zouden zijn ingegeven door informatie op Apeldoornheeftwerk. nl;
• De onmogelijkheid om Apeldoornheeftwerk. nl te gebruiken;
• Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie over Adverteerder / opdrachtgevers en/of Werkzoekenden op Apeldoornheeftwerk. nl;
• Het onrechtmatig gebruik van Apeldoornheeftwerk. nl, door een Gebruiker of derde(n);
• Handelingen van Gebruikers of derden, nadat een overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van Apeldoornheeftwerk. nl in de ruimste zin van het woord.
5.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Apeldoornheeftwerk.nl of haar ondergeschikten met betrekking tot Apeldoornheeftwerk. nl.

Artikel 6 Vrijwaring
Gebruikers vrijwaren Apeldoornheeftwerk.nl voor alle aanspraken van andere gebruikers of derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door hen op Apeldoornheeftwerk. nl worden geplaatst c.q. verstrekt.

Artikel 7. Uitsluiting
Apeldoornheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van Apeldoornheeftwerk. nl, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met wet, openbare orde, goede zeden, de Opdrachtbevestiging, en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van Apeldoornheeftwerk.nl om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Verwijzingen
8.1. Apeldoornheeftwerk. nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Apeldoornheeftwerk.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites dient rekening te worden gehouden met de eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deze websites.
8.2. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Apeldoornheeftwerk.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 9. Beveiliging
Apeldoornheeftwerk.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

HOOFDSTUK III. PRIVACY BELEID APELDOORNHEEFTWERK.NL

Artikel 1. Persoonsgegevens
1.1. Apeldoornheeftwerk.nl legt, bij afname van een abonnement, bestelling van een publicatie, gebruikmaking van de interactieve diensten op Apeldoornheeftwerk. nl of bij andere contactmomenten, de van Gebruikers verkregen gegevens vast.
1.2. Apeldoornheeftwerk.nl vindt het belangrijk om de door Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
1.3. Indien gebruik wordt gemaakt van Apeldoornheeftwerk. nl, dienen de gegevens van Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woon- of vestigingsplaatsgegevens en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van Apeldoornheeftwerk. nl.
1.4. De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om Adverteerder / opdrachtgever en Werkzoekende in staat te stellen om met elkaar in contact te treden.
1.5. In het kader van het tegengaan van misbruik van Apeldoornheeftwerk. nl zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van Apeldoornheeftwerk.nl ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-adressen ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens
2.1. Door gebruikmaking van Apeldoornheeftwerk. nl gaat Adverteerder / opdrachtgever en/of Werkzoekende ermee akkoord dat Persoonsgegevens, naast het onder Hoofdstuk III, artikel 1 genoemde en met inachtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en siteverbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van Apeldoornheeftwerk.nl van haar of van zorgvuldig geselecteerde derden.
2.2. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is of in geval van het bepaalde onder Hoofdstuk III, artikel 1, lid 6.
2.3. Indien Adverteerder / opdrachtgever of Werkzoekende geen prijs stellen op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunnen de persoonsgegevens op schriftelijke verzoek aan Apeldoornheeftwerk.nl via service@Apeldoornheeftwerk. nl, geblokkeerd worden.
2.4. Adverteerder / opdrachtgever of Werkzoekende kunnen inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hen zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren door een mail te sturen naar info@Apeldoornheeftwerk. nl.

Artikel 3. Bezoekgegevens
3.1. Op Apeldoornheeftwerk. nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan Apeldoornheeftwerk.nl haar dienstverlening verder optimaliseren.
3.2. Gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Apeldoornheeftwerk.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Apeldoornheeftwerk.nl gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar Gebruikers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Apeldoornheeftwerk.nl en eventueel zorgvuldig geselecteerde derden.
3.3. Aan advertenties op Apeldoornheeftwerk. nl kunnen cookies gekoppeld zijn. Deze houden o.a. bij welke advertenties aan Gebruikers vertoond zijn.
3.4. De cookies worden door Apeldoornheeftwerk.nl zelf geplaatst maar de verwerking ervan vindt deels plaats door derden. Deze derden hebben echter geen toegang tot persoonlijke gegevens.
3.5 Op de sites van Apeldoornheeftwerk.nl treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Apeldoornheeftwerk.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Artikel 4. Wijzigingen
Apeldoornheeftwerk.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Beleid. Op dit privacy Beleid is Nederlands recht van toepassing.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: woensdag 19 januari 2011

Onze klanten

Flexian BV VideoRecruitment.nl Independent Engineering Place-IT ICT-Arbeidsmarktspecialist ISA | BEAR Management B.V. Denka International B.V.
Apeldoorn.heeftwerk.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.